background image

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ VE 

ŞİRKET POLİTİKASI 

 

1.  AMAÇ VE KAPSAM 

 

Tekelioğlu Cıvata Sanayi Ticaret Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda 

kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden 
gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan 
şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun 
şekilde işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.  
 

2.  HEDEF  
 

Tekelioğlu Cıvata, KVK Kanunu Politikasıyla bünyesinde kişisel verilerin hukuka uygun 

olarak işlenmesi ve korunması konusunda farkındalığın oluşması hedefi doğrultusunda gerekli 
sistemleri  oluşturmak  ve  mevzuata  uyumu  temin  etmek  için  gereken  düzenin  kurulması 
hedeflenmektedir. Bu kapsamda 

işbu KVK Politikası, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat ile ortaya 

konulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterme amacı taşımaktadır. 

 
3.  TANIMLAR 

 

•  Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. 

İşbu Politika kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde aşağıda tanımlanan 
“Özel Nitelikli Kişisel Verileri’’ de kapsayacaktır. 

•  Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, 

mezhebi veya di

ğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, 

cinsel  hayatı,  ceza  mahkûmiyeti  ve  güvenlik  tedbirleriyle  ilgili  verileri  ile  biyometrik  ve 
genetik verileri ifade eder. 

•  Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 

herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde 
edilmesi,  kaydedilmesi,  depolanması,  muhafaza  edilmesi,  değiştirilmesi,  yeniden 
düzenlenmesi,  açıklanması,  aktarılması,  devralınması,  elde  edilebilir  hâle  getirilmesi, 
sınıflandırılması  ya  da  kullanılmasının  engellenmesi  gibi  veri üzerinde yapılan  her  türlü 
işlemi ifade eder. 

•  KVKK:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ifade eder. 
•  KVK Düzenlemeleri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kişisel Verilerin 

korunmasına  yönelik  ilgili  diğer  mevzuatı,  düzenleyici  ve  denetleyici  otoriteler, 
mahkemeler  ve  diğer  resmi  makamlar  tarafından  verilen,  bağlayıcı  kararları,  ilke 
kararlarını,  hükümleri,  talimatları  ile  verilerin  korunmasına  yönelik  uygulanabilir 
uluslararası anlaşmaları ve diğer her türlü mevzuatı ifade eder. 

•  KVK Prosedürleri: Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren ve Şirketin, 

çalışanların, Komitenin ve Veri Sorumlusu Temsilcisinin işbu Politika kapsamında uyması 
gereken yükümlülükleri belirleyen prosedürleri ifade eder. 

•  Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade 
eder. 


background image

 

 

•  Açık Rıza: Veri Sahibinin Kişisel Verilerinin işlenmesine dair bilgilendirilmeye dayalı olarak 

ve özgür iradeyl

e açıkladığı rızayı ifade eder. 

•  Anonim  Hale  Getirme:  Kişisel  Verilerin,  başka  verilerle  eşleştirilse  dahi  hiçbir  surette 

kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini 
ifade eder. 

•  Anonim Hale Getirilmiş Veri: Gerçek kişi ile hiçbir şekilde ilişkisinin kurulması mümkün 

olmayan veriyi ifade eder. 

•  Komite:  İşbu  Politikanın  ve  Politikaya  bağlı  olarak  uygulanacak  prosedürlerin  yerine 

getirilmesinden sorumlu komiteyi ifade eder. 

•  Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu ifade eder. 
•  Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu ifade eder. 
•  Silme  veya  Silinme:  Kişisel  Verilerin  ilgili  kullanıcılar  için  hiçbir  şekilde  erişilemez  ve 

tekrar 

kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.  

•  Yok Etme: Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde 

erişilemez, geri getirilemez ve kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. 

•  Veri Envanteri: Şirketin Kişisel Veri İşleme faaliyetlerine yönelik olarak Kişisel Veri İşleme 

süreç  ve  yöntemleri,  Kişisel  Veri  İşleme  amaçları,  veri  kategorisi,  Kişisel  Verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişiler vb. bilgileri ihtiva eden envanteri ifade eder. 

•  Veri İşleyen: Veri Sorumlusu tarafından yetki alarak, Veri Sorumlusu adına Kişisel Verileri 

işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

•  Veri Sorumlusu: Kişisel Verileri İşleme amaçları ve işleme yollarını belirterek işleyen, veri 

kayıt  sisteminin kurulması  ve yönetilmesi  sorumluluğu  bulunan  gerçek  veya  tüzel  kişiyi 
ifade eder. 

•  Veri  Sorumlusu  Temsilcisi:  Komite  içerisinden  seçilen  ve  Şirketin  Kurum  ile  olan 

ilişkilerini yürüten ve yönetim kurulu kararı ile atanan çalışanı ifade eder. 

•  Şirket: Tekelioğlu Cıvata Sanayi Ticaret Ltd. Şti’yi ifade eder. 

 

4. 

KVK POLİTİKASI İLE YÖNETİLEN GRUPLAR  
 

KVK 

Kanunu Politikası dahilinde olan ve Şirket tarafından kişisel verileri işlenen veri 

sahipleri aşağıda gruplandırılmaktadır:  

Şirket  Çalışan  Adayları:  Şirket  ile  hizmet  akdi  kurulmamış  ancak  kurulmak  üzere 

değerlendirmeye alınan kişiler. 

Şirket  İş  Ortakları  Yetkilileri,  Çalışanları:  Şirket’in  ticari  ilişki  içinde  olduğu 

kuruluşların gerçek kişi yetkilileri, hissedarları, çalışanları. 
  

Şirket  Ziyaretçileri:  Şirket  binalarını  veya  şirkete  ait  internet  sitelerini  ziyaret  eden 

gerçek kişiler. 

Diğer  Gerçek  Kişiler:  Şirket  çalışanları  kişisel  verilerin  korunması  ve  işlenmesi 

politikası kapsamında olmayan tüm gerçek kişiler. 
 

5. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI  
 

Şirket  tarafından  ticari  faaliyetlerin  devamlı  olarak  sağlanabilmesi  için  kişisel  veriler, 

KVK 

Kanunu ve Yönetmeliği çerçevesinde toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması esasına 

ilişkin  olarak  Şirketin  belirlemiş  olduğu  politika  ve  esaslar  aşağıda  belirtilmiştir.  Buna  göre 
kişisel veriler; 

 


background image

 

 

 

•  Hizmet, satış ve üretim faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların  

yapılabilmesi, 

•  Şirket tarafından sunulan hizmet, satış ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım alışkanlıkları 

ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda 
gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanabilmesi, 

•  Hizmet,  satış  ve  faaliyetlerimizin,  gerekli  ölçümler  yapılarak  geliştirilebilmesi, 

iyileştirilebilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi, 

•  İstihdam süreçlerinin başlatılıp, devam ettirilebilmesi, 
•  İnsan Kaynakları politikalarının yürütülebilmesi, 
•  Veri  güvenliği  kapsamında  tüm  gerekli  teknik  ve  idari  tedbirler  faaliyetlerinin 

yürütülmesi, 

•  Düzenleyici  ve  denetleyici  kurumlarla,  resmi  mercilerin  talep  ve  denetimleri 

doğrultusunda  gerekli  bilgilerin  temin  edilebilmesi  ve  idari  operasyonların 
yürütülebilmesi, 

•  Müşteri memnuniyetinin faaliyetlerinin yürütülmesi, 
•  Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına 

ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,  

•  Hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,  
•  Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası faaliyetlerinin yürütülmesi, 
•  İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
•  Çalışan temin süreçlerinin yürütülmesi, 
•  Stajyer ve öğrenci temin, yerleştirmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, 
•  Şirket çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
•  Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, 
•  Çalışanların hakları ve menfaatlerinin planlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, 
•  Çalışan çıkış işlemlerinin planlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi, 
•  Çalışanların  performans  değerlendirme  süreçlerinin  planlanması  ve  takibi 

faaliyetlerinin yürütülmesi, 

•  Çalışanlarının  transfer,  geçici  görevlendirme,  terfi  ve  işten  ayrılmalarının  takibi  ve 

duyurulması faaliyetlerinin yürütülmesi, 

•  Şirket  çalışan  bağlılığının  ölçümlenmesi  süreçlerinin  planlanması  ve  yürütülmesine 

destek olunması faaliyetlerinin yürütülmesi, 

•  Şirket çalışanları temin süreç faaliyetlerinin yürütülmesi 
•  Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi, 
•  İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, 
•  Ücret faaliyetlerinin yürütülmesi, 
•  Şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi, 
•  Finans ve muhasebe işlerinin takibi ve yürütülmesi, 
•  Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi, 
•  Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi, 
•  İş  faaliyetlerinin  etkinlik/verimlilik  ve  yerindelik  analizlerinin  gerçekleştirilmesi 

planlanması ve Etkinlik yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, 

•  İş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi, 
•  İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve İnsan kaynakları 

stratejilerinin planlanması konusunda destek olunması faaliyetlerinin yürütülmesi, 


background image

 

 

•  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
•  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Tekelioğlu’nun meşru 

menfaatleri için veri gerekli olması, 

•  Şirket alanına fiziksel olarak giriş esnasında alınan kayıtlar ile belgelere ilişkin kişisel 

veriler ve 

kamera kayıtları amacıyla toparlanacaktır. 

 

Kişisel  verileriniz,  Şirketimiz  tarafından  sağlanan  hizmet  ve  ticari  faaliyetlerin  bağlı 

olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte ve otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, 
şirketimiz  birimleri  ve  ofisler,  internet  sitesi,  sosyal  medya  mecraları  ve  benzeri  vasıtalarla 
sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. 

 
6. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ 
 

Şirket  bünyesinde  takım  arkadaşlarının  yasal  mevzuata  uygun  çalışabilmeleri  için 

gerekli  bir  takım  veri  kayıt  işlemleri  yapılmaktadır.  Şirket  olarak  kişisel  verileriniz,  Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası ve Ülkemizin taraf bulunduğu uluslararası sözleşmeler ile KVK Kanunu 
başta  olmak  üzere,  kişisel  verilerin  korunması  ile  ilgili  tüm  mevzuatın  öngördüğü  sınırlar 
çerçevesinde  işlenmektedir.  Toplanan  kişisel  verileriniz,  Veri  İşleyen  tarafından  KVK 
K

anunu’nda öngörülen ilkeler nezdinde kayıt edilmektedir. Bu ilkeler; 

 

•  Kişisel  Verileri  Hukuka  Ve  Dürüstlük  Kurallarına  Uygun  Olarak  İşleme;  Tekelioğlu 

Cıvata,  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası  başta  olmak  üzere,  kişisel  verilerin  korunması 
mevzuatına uygun olarak, kişisel veri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun 
olarak yürütür. 
 

•  İşlenen  Kişisel  Verilerin  Doğruluğunu  Ve  Güncelliğini  Temin  Etme:  Şirket  tarafından 

kişisel  verilerin  işlenmesi  faaliyeti  yürütülürken,  teknik  imkânlar  dâhilinde  kişisel  verilerin 
doğruluğunu  ve  güncelliğini  sağlamaya  yönelik  gerekli  her  türlü  idari  ve  teknik  tedbirler 
alınmaktadır. Şirketimiz bu kapsamda, kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerinin hatalı olması 
durumunda bunları düzeltme ve doğruluğunu teyit etmeye yönelik mekanizmalar kurmuştur. 

 

•  Kişisel Verilerin Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlar İçin İşlenmesi: Şirket tarafından kişisel 

verilerin  işlenmesi  faaliyetleri  daha  önce  belirlenmiş  olan,  açık  ve  hukuka  uygun  amaçlar 
dahilinde yürütülmektedir. 

 

•  Kişisel Verileri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Bir Biçimde İşleme: Şirket tarafından, 

kişisel  veriler,  veri  işleme  şartları  ile  bağlantılı  ve  bu  hizmetlerin  gerçekleştirilmesi  için 
gerektiği  kadar  işlenmektedir.  Bu  kapsamda,  kişisel  veri  işleme  amacı,  kişisel  veri  işleme 
faaliyetine başlanmadan önce belirlenerek, ileride kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme 
faaliyeti yürütülmemektedir. 

 

•  Kişisel  Verileri  İlgili  Mevzuatta  Öngörülen  Veya  İşlendikleri  Amaç  İçin  Gerekli  Olan 

Süre  Kadar  Muhafaza Etme: 

Tekelioğlu Cıvata, kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen 

veya  veri  işleme  amacının  gerektirdiği  süre  ile  sınırlı  olarak  muhafaza  etmektedir.  Bu 
doğrultuda mevzuatta öngörülen  sürenin bitimi  veya  kişisel  verilerin  işlenmesini  gerektiren 
sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte 
veya anonim hale getirilmektedir. 


background image

 

 

 

6.1. 

Kişisel Verinin İşleme Şartlarına Uygunluk  

 

T

ekelioğlu  Cıvata,  kişisel  veri  işleme  faaliyetlerini,  KVK  Kanunu’nun  5.  maddesinde 

ortaya  konulan  veri  işleme  şartlarına  uygun  olarak  yürütmektedir.  Bu  kapsamda,  yürütülen 
faaliyetler aşağıda sıralanan kişisel veri işleme şartlarının varlığı halinde gerçekleştirilmektedir.  

 

 

Kişisel  Veri  Sahibinin  Açık  Rızasının  Varlığı:  Veri  sahibi  verilerinin  işlenmesine, 
özgürce, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak açık rıza 
vermesi halinde, 

Tekelioğlu Cıvata tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülür.  

 

 

Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Kanunlarda Açıkça Öngörülmüş Olması: Kişisel veri 
işleme faaliyetine ilişkin kanunlarda açıkça düzenleme bulunması durumunda, Tekelioğlu 
Cıvata  tarafından,  ilgili  kanuni  düzenleme  ile  sınırlı  olarak  kişisel  veri  işleme  faaliyeti 
yürütülebilecektir.  

 

 

Fiili  İmkansızlık  Nedeniyle  Veri  Sahibinin  Açık  Rızasının  Elde  Edilememesi  ve 
Kişisel  Veri  İşlemenin  Zorunlu  Olması:
  Kişisel  veri  sahibinin  rızasını  açıklayamadığı 
veya  rızasına  geçerlilik  tanınmadığı  hallerde,  kişilerin  hayat  veya  beden  bütünlüğünün 
korunması  için  kişisel  verilerin  işlenmesi  zorunlu  ise  Tekelioğlu  Cıvata  tarafından  bu 
kapsamda veri işleme faaliyeti yürütülür. 

 

 

Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan 
Doğruya  İlgili  Olması:
  Bir  sözleşmenin  kurulması  veya  ifasıyla  doğrudan  ilgili  olan 
hallerde, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise Şirket tarafından 
veri işleme faaliyeti yürütülür. 

 

 

Tekelioğlu  Cıvata’nın  Hukuki  Yükümlülüğünü  Yerine  Getirmesi  için  Kişisel  Veri 
İşleme Faaliyeti Yürütülmesinin Zorunlu Olması: 
Hukuka uygunluk konusunda gerekli 
hassasiyeti göstermeyi, 

Şirket Politikası olarak benimsemiştir. 

 

  Veri Sahibinin 

Kişisel Verisini Alenileştirmesi: Tekelioğlu Cıvata tarafından, ilgili kişinin 

kendisi  tarafından  alenileştirilen  (herhangi  bir  şekilde  kamuya  açıklanan)  kişisel  veriler 
alenileştirilme amacına uygun olarak işlenir. 

 

 

Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması: 
Kişisel  verilerin  işlenmesinin  bir  hakkın  tesisi,  kullanılması  veya  korunması  için  zorunlu 
olması  durumunda,  Tekelioğlu  Cıvata  tarafından  bu  zorunluluk  ile  paralel  olarak  kişisel 
veri işleme faaliyet yürütülür. 

 

 

Veri Sahibinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Şartıyla Kişisel Veri 
İşleme  Faaliyetinin  Yürütülmesinin
  Tekelioğlu  Cıvata’nın  Meşru  Menfaatleri  için 
Zorunlu  Olması
:  Tekelioğlu  Cıvata’nın  meşru  menfaatleri  için,  kişisel  veri  işlemenin 
zorunlu olması durumunda, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmeyecek 
ise 

veri işleme faaliyeti yürütülebilecektir.  

 
 


background image

 

 

6.2.   

Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Şartlarına Uygunluk 

 

 

Tekelioğlu  Cıvata  tarafından,  hukuka  aykırı  olarak  işlendiklerinde  ayrımcılık  yaratma 

riski  taşıyan  özel  nitelikli  kişisel  verilerin  işlenmesine  ayrıca  önem  gösterilmektedir.  Bu 
kapsamda,  Tekelioğlu  Cıvata  tarafından  özel  nitelikli  kişisel  veri  işlenmesinde  öncelikle 
hassasiy

etle  veri  işleme  şartlarının  var  olup  olmadığı  tespit  edilmekte,  hukuka  uygunluk 

şartının varlığından emin olunduktan sonra veri işleme faaliyeti yürütülmektedir. 

 

Özel nitelikli kişisel veriler Tekelioğlu Cıvata tarafından aşağıda, sıralanan şartlardan 

birinin varlığı halinde işlenebilmektedir:  

➢ 

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 
yürütülmesi,  sağlık  hizmetleri  ile  finansmanının  planlanması  ve  yönetimi  amacıyla,  sır 
saklama yüküm

lülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından,  

➢ 

Kişisel veri sahibinin açık rızasının varlığı, 

➢ 

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep veya d

iğer inançları, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika 

üyeliği,  sağlığı,  cinsel  hayatı,  ceza  mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili  verileri ile 
biyometrik ve genetik verileri); veri sahibinin açık rıza vermesi veya kanunlarda öngörülen 
haller

de işlenebilmektedir. 

 

7. 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANACAĞI SÜRE 

 

Kişisel  verileriniz  ilgili  mevzuatta  öngörülen  veya  işlendikleri  amaç  için  gerekli  olan  süre 

kadar  muhafaza  edilir.  Azami  süre  belirlenirken 

aşağıdaki  kriterler  göz  önünde 

bulundurulmaktadır: 

➢ 

İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet gösterdiği 
sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre, 

➢ 

İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili kişiyle 
tesis edilen hukuk

i ilişkinin devam edeceği süre 

➢ 

İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği 
meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli olacağı süre, 

➢ 

İlgili  veri  kategorisinin  işlenme  amacına  bağlı  olarak  saklanmasının  yaratacağı  risk, 
maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre, 

➢ 

Belirlenecek  azami  sürenin  ilgili  veri  kategorisinin  doğru  ve  gerektiğinde  güncel 
tutulmasına elverişli olup olmadığı, 

➢ 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel 
verileri saklamak zorunda olduğu süre, 

➢ 

Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir hakkın 
ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi. 

 

8. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI 

 

Tekelioğlu  Cıvata  tarafından  gerçekleştirilecek  kişisel  veri  aktarımlarında,  KVK 

Kanunu’nun  8.  ve  9.  maddelerinde  düzenlenmiş  olan  kişisel  veri  aktarım  şartlarına  uygun 
olarak hareket edilmektedir. 

Kişisel verileriniz; 

 

•  Tekelioğlu  Cıvata  tarafından,  KVK  Kanunu’nun  8.  maddesi  gereğince,  yurtiçinde 

yürütülecek veri aktarımı faaliyetlerinde veri işleme şartlarına uygun olarak aktarılması, 


background image

 

 

•  Hizmet,  satış  ve  faaliyetlerimizin  sunulması  ve  tanıtılması  için  iş  birliği  yapılan,  hizmet 

alınan  iş  ortaklarımız,  tedarikçi  firmalarımız,  grup  şirketlerimiz  ve  hissedarlarımıza, 
aktarılması, 

•  Şirketin,  ticari  ve  iş  stratejilerinin  belirlenmesi  ve  uygulanması  insan  kaynakları 

politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla grup şirketlerimize aktarılması, 

•  Avukatlara,  Denetçilere,  ERP&MRP  Yazılım  Sistemine,  İş  Sağlığı  Güvenliği  -  Çevre 

Sağlığına İlişkin Hizmet Alınan Firmalara, Vergi Danışmanları ile Danışmanlık ve Hizmet 
Aldığımız Diğer Üçüncü Kişilere aktarılması, 

•  İş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir 

yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla aktarılması, 

•  Tarafınızca  yetki  verilmiş  olan  vekil  ve  temsilcilerinize  verdiğiniz  yetki  kapsamındaki 

işlemlerin yürütülebilmemiz amacıyla aktarılması, 

•  Düzenleyici  ve  denetleyici  kurumlar  ile  mahkeme  ve  icra  müdürlükleri  gibi  sair  resmî 

kurumlara,  kişisel  verilerinizi  talep  etmeye  yetkili  olan  diğer  kamu  kurum  veya 
kuruluşlarına karşı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla aktarılması, 

•  4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu hükümleri yerine 

getirebilmemiz, amacıyla aktarılmaktadır. 

 

Tekelioğlu Cıvata, KVK Kanunu’nda yer alan ilkelere ve özellikle, KVK Kanunu’nun 8. 

ve 9. 

maddelerine uygun olarak KVK Politikası kapsamı dahilinde olan veri sahiplerinin kişisel 

verilerini; 

İş OrtaklarınaTedarikçilerine, İştiraklerine, Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve 

Kuruluşları,  Hukuken  Yetkili  Özel  Hukuk  Kişileri  kişi  gruplarına  KVK  kanuna  uygun 
amaçlarla 

aktarılabilir. 

 

9. 

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI 

 

Kişisel  verilerin  imhası,  üç  farklı  şekilde  sağlanabilir.  Bunlar  verilerin  silinmesi,  yok 

edilmesi veya anonim hale getirilmesidir. 

 
Kişisel Verilerin Silinmesi 
 
Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez 

ve  tekrar  kullanılamaz  hale  getirilmesi  işlemidir.  Tekelioğlu  Cıvata,  ilgili  kanun  hükümlerine 
uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 
ve Yönetmelik’te düzenlenmiş hallerin ortaya çıkması halinde kendi kararına istinaden veya 
kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri siler veya yok eder.  
 

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi 
 
Kişisel  verilerin  yok  edilmesi,  kişisel  verilerin  hiç  kimse  tarafından  hiçbir  şekilde 

erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Yok etme işlemi, 
Tekelioğlu  Cıvata’nın  verileri  fiziksel  kayıt  ortamlarında  işlediği  durumlarda  yapılacaktır. 
Tekelioğlu  Cıvata  bu  verileri  tekrar  geri  getirilmesi  mümkün  olmayacak  hale  getirmekle 
yükümlüdür. 

Tekelioğlu Cıvata gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır. 

 
 
 
 


background image

 

 

Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi 
 
Anonim  hal

e  getirme  işlemi,  Tekelioğlu  Cıvata’nın  kişisel  verileri  tamamen  veya 

otomatik yollarla işlediği durumlarda, bu verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli 
veya  belirlenebilir  bir  gerçek  kişiyle  ilişkilendirilemeyecek  hale  getirilmesidir.  Verilerin 
anonimleştirilmesi  sırasında  Tekelioğlu  Cıvata,  tek  yönlü  fonksiyonlar  ile  şifreleme  gibi 
yöntemler  kullanılabilir.  Tekelioğlu  Cıvata,  kişisel  verilerin  anonim  hale  getirilmesiyle  ilgili 
gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır. 

 
 

10. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ 

 

KVKK  11.  Madde  ve  fıkrası  uyarınca  Veri  Sahibi  Şirketimize  başvurarak  kişisel 

verileriyle ilgili olarak; 
 

 

•  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, 
•  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek, 
•  Kişisel  verilerinizin  işlenme  amacı  ve  bunların  amacına  uygun  kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenmek, 

•  Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, 
•  Kişisel  verilerinizin  eksik  veya  yanlış  işlenmiş  olması  halinde  bunların  düzeltilmesini 

istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini istemek, 

•  KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini  gerektiren  sebeplerin  ortadan  kalkması  hâlinde  kişisel  verilerinizin 
silinmesini,  yok  edilmesini  veya  anonim  hale  getirilmesini  isteme  ve  bu  kapsamda 
yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, 

•  İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, 

•  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde 

za

rarın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 
KVK  Kanunu’nun  28.  maddesi  gereğince  KVK  Kanunu’nun  kapsamında  olmaması 

sebebiyle,  kişisel  veri  sahiplerinin  kanunda  belirtilen  konularda  haklarını  ileri  sürmeleri 
mümkün olmayacaktır. 

Belirtilen  haklarınız  kapsamında  taleplerinizi,  ıslak  imzalı  iadeli  taahhütlü  mektup 

aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) 
adresi  (

tekelioglucivata@hs01.kep.tr

)  veya 

info@tekelioglucivata.com

 

bize  ulaşarak 

iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç 30 
(otuz) 

gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Başvurunuz KVK Kanunu’nda öngörülen 

ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacaktır.  

B

aşvurucunun  doğru  kişi  olduğunun  teyit  edilmesi  amacıyla  Şirketimiz  sizden  bazı 

doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun 
tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir. 

 
 
 
 


background image

 

 

11. 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ  
 

Tekelioğlu  Cıvata  tarafından  yürütülen  kişisel  veri  işleme  faaliyetleri  kapsamında 

işlenen kişisel veri kategorileri ve açıklamaları aşağıda düzenlenmektedir: 

 
Kimlik  Bilgisi: 

Kişinin  kimliğine  dair  bilgilerin  bulunduğu  kişisel  verilerdir;  ad-soyad, 

T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi 
bilgileri  içeren  ehliyet,  nüfus  cüzdanı  ve  pasaport  gibi  belgeler  ile  vergi  numarası,  SGK 
numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler.  

İletişim  Bilgileri;  telefon  numarası,  adres,  e-mail  adresi,  faks  numarası  gibi  kişisel 

veriler. 

 Lokasyon  Verisi; 

Araçların  ve  cihazlarını  kullanırken  bulunduğu  yerin  konumunu 

tespit eden kişisel veriler; GPS lokasyonu, seyahat verileri vb.  

Aile  Bireyleri  ve  Yakın  Bilgisi:  Tekelioğlu  Cıvata  iş  birimleri  tarafından  yürütülen 

operasyonlar  çerçevesinde 

şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla 

kişisel  veri  sahibinin  aile  bireyleri  (örneğin;  eş,  anne,  baba,  çocuk)  ve  yakınları  hakkındaki 
kişisel veriler.  

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi: 

Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde 

kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi 
kayıtları ve güvenlik noktasında 

İşlem Güvenliği Bilgisi: Tekelioğlu Cıvata ‘nın ticari faaliyetlerini yürütürken gerek veri 

sahibinin gerekse Şirket’in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması için işlenen 
kişisel veriler. 

Risk  Yönetimi  Bilgisi:  Ticari,  teknik  ve  idari  risklerin  yönetilmesi  için  bu  alanlarda 

genel  kabul  görmüş  hukuki,  ticari  teamül  ve  dürüstlük  kurallarına  uygun  olarak  kullanılan 
yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler. 

Finansal  Bilgi: 

Tekelioğlu  Cıvata  ile veri sahibi  arasındaki  hukuki  ilişki  kapsamında 

yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler 
ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, 
gelir bilgisi gibi kişisel veriler. 

Çalışan Adayı Bilgisi: Tekelioğlu Cıvata çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya 

ticari  teamül  ve  dürüstlük  kuralları  gereği  Şirket’imizin  insan  kaynakları  ihtiyaçları 
doğrultusunda  Çalışan  Adayı  olarak  değerlendirilmiş  veya  Şirket’imizle  çalışma  ilişkisi 
içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler. 

Hukuki  İşlem  ve  Uyum  Bilgisi:  Tekelioğlu  Cıvata’nın  hukuki  alacak  ve  haklarının 

tespiti,  takibi  ve  borçlarının  ifası  ile kanuni  yükümlülükler  ve  Tekelioğlu Cıvata  politikalarına 
uyum kapsamında işlenen kişisel veriler. 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örneğin; 

kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi). 

 
Tekelioğlu  Cıvata  olarak  işbu  metinde  belirttiğimiz  sorumluluğumuzun  tam  idraki  ile 

KVK Kanunu'nda 

tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi mevzuat kuralları 

çerçevesinde işlemekteyiz. 

 

TEKELİOĞLU CIVATA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ